Ku každému nákupu Doprava ZADARMO. 

0
00,00 €

V košíku zatiaľ nič nie je

Zobraziť akčné produkty

Spôsoby doručenia

 • DPD DPD (kuriérom domov) Zadarmo
Doprava ZADARMO
Do košíka

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
HBT HOLDING s.r.o.
so sídlom Tišnovská 2029/51, Kuřim 664 36
identifikačné číslo: 142 87 803
zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 127623 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.stinio.cz
 
 1.    ÚVODNÉ USTANOVENIE
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len„obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti HBT HOLDING s.r.o., so sídlom Tišnovská 2029/51, Kuřim 664 34, identifikačné číslo: 142 87 803, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 127623 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umietnenej na internetovej adrese www.stinio.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci zmeniť či doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKY)
  1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dobierkou a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dobierkou a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej Republiky.
  4. Pri objednaní  tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupního košíka webového rozhrania obchodu),
   2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  5. Pred zaslaním objednávky prodávajúcemu, kupujúcemu je umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku zaväzujúcu k platbe“. Údaje uvedené v objednávke sú prodávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobami:
   •    v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   •    bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. CZ2220100000002802136857 (FIOBCZPPXXX), vedený u spoločnosti Fio Banka (ďalej len „účet predávajúceho“);
   •    bezhotovostne platobnou kartou pomocou platobného systému GoPay;
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie  je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná ihneď od uzavretia kúpnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho najneskôr však do 48 hodín od pripísania na účet.
  9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 4.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
  2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@stinio.sk.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  5. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
  6. V prípade dopravy prepravnou službou, sú položky expedované z pravidla do 10-14 pracovných dní od objednania. Doba doručenia tovaru prepravnou službou ku kupujúcemu závisí od vyťaženia prepravnej služby a vzdialenosti dodacieho miesta. Tovar je vo väčšine prípadov Objednávateľovi doručený do 2 pracovných dní od odovzdania prepravnej službe. Kupujúci berie na vedomie, že produkty objednané v letnej sezóne môžu mať dlhší termín výroby.
  7. Prepravnú službu je možné využiť iba pre tovar do max. 1,6 m dĺžky na jeden kus a celkovou hmotnosťou 30 kg. Odporúčame, aby si kupujúci pri prevzatí skontroloval neporušenosť zásielky. Ak z kupujúci zistí zjavné vady odporúčame, aby zásielku odmietol prevziať a spísal so zamestnancom prepravnej služby zápis o reklamácii. Ak nie je poškodenie zjavné a k jej odhaleniu dôjde až po vybalení tovaru, odporúčame, aby kupujúci do 24 hodín od prevzatia tovaru kontaktoval predávajúceho a vadu nahlásil. Rýchle odhalenie do 24 hodín od prevzatia a okamžité nahlásenie závady uľahčí zistenie príčiny a rýchlemu vyriešeniu a zabráni sporom, o tom, či k poškodeniu či závade došlo až po prevzatí tovaru kupujúcim alebo ešte pred prevzatím.
  8. V prípade dopravy prepravnou službou, je od Objednávateľa predpokladaná asistencia súvisiaca so zložením tovaru na miesto Objednávateľom určenej. Spolupráca Objednávateľa na vykládke objednaného tovaru závisí od veľkosti, váhy a množstva. V prípade, že vodič sám nie je schopný tovar na určené miesto vyložiť, je Objednávateľ povinný prepravcovi pomôcť s vyložením.
 6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o. v znení neskorších predpisov).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
   2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktoré sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   3. tovar odpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   4.  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  4. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar užívať.
  5. Ustanovenia uvedené v čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
  6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle ustanovenia § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu pri tom , kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.
  7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese Tišnovská 2029/51, Kuřim, telefonicky na čísle +420 516 410 000 či elektronickou poštou na adrese info@stinio.sk.
  8. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
  9. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
  10. Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
  11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poreiadok predávajúceho.
  12. Napriek všetkej snahe predávajúceho na verné zobrazovanie odtieňov farieb v internetovom obchode www.stinio.sk berie kupujúci na vedomie, že farby zobrazované na monitoroch nemusia zodpovedať skutočným farbám lamiel, konštrukcií, alebo iných častí produktov predávaných predávajúcim. V prípade potreby je možné kontaktovať písomne predávajúceho a požiadať o fyzický vzorkovník daného produktu, alebo jeho súčasti.
  13. Je možné reklamovať iba vady výrobkov vzniknuté vo výrobe, poškodením pri preprave a vady použitých materiálov.
  14. Pokiaľ nebola spolu s výrobkami objednaná aj ich montáž, nemožno reklamovať vady a nefunkčnosť spôsobenú zlou montážou, manipuláciou a nastavením výrobkov pretože montáž, nastavenie a uvedenie do prevádzky nevykonal predávajúci.
 7. ZAMERANIE A MONTÁŽ
  1. Predávajúci neposkytuje službu presného vymerenia výrobných rozmerov a montáž u kupujúceho.
  2. Ako návod na zameranie a montáž je možné využiť návod na stránkach predávajúceho. Návod je všeobecný popis možnosti zamerania a montáže vnútorného tienenia. Nesprávne zameranie a montáž vykonané kupujúcim podľa tohto návodu nie je možné uznať ako reklamáciu alebo nárokovať vzniknuté škody od predávajúceho.
  3. Za objednané rozmery, prevedenie, členenie a ďalšie špecifikácie zodpovedá kupujúci, ktorý si produkt sám vytvoril (konfiguroval) pomocou webových stránok predávajúceho.
  4. Predávajúci neručí za správnosť objednávky, ktorá bola vykonaná ústne. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať, že objednaný tovar súhlasí s jeho požiadavkami. K tejto kontrole slúži dokument Objednávka, ktorý obdrží kupujúci po vykonaní objednávky do e-mailu. V prípade, že nezodpovedá špecifikácia objednávky predstave kupujúceho, je potrebné včas informovať predávajúceho o požadovaných zmenách alebo storne objednávky (viď bod 8. Storna).
 8. STORNO, NEPREVZATÝ TOVAR
  1. Po odoslaní objednávky je objednávka považovaná za záväznú.
  2. Kupujúci má možnosť bezplatne stornovať odoslanú objednávku najneskôr do 2 hodín (120 minút) od jej odoslania.
  3. V prípade, keď kupujúci objednaný tovar a služby v dohodnutý termín, dobu a mieste neprevezme, je predávajúci oprávnený preukázateľné primerané bežné náklady spojené s dodatočným znovu dodávaním, naúčtovať kupujúcemu av prípade ich neuhradenia ich po kupujúcom ďalej vymáhať
  4. Tieniaca technika tj najmä vnútorné žalúzie, vnútorné látkové rolety, sú pre zákazníka vždy vyrábané na mieru. V prípade storna je kupujúci povinný uhradiť prípadné náklady spojené s výrobou tohto príslušenstva, ak už bolo toto príslušenstvo v čase stornovania vyrobené alebo nebolo už možné vykonať storno výroby príslušenstva u predávajúceho.
 9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
  3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@stinio.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
  1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 12. DORUČOVANIE
  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.
  5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Tišnovská 2029/51, Kuřim 664 34, adresa elektronickej pošty info@stinio.sk, telefon +420 516 410 000. 

V Kuřimi dňa 1.9.2022.


Príloha: Formulár - Oznámenie o odstúpení od zmluvy